KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA

         Quyết định số 03/QĐ-THTT V/v Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

        Kế hoạch số 03/KH-THTT về Triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Căn cứ Công văn số 101/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 30/01/2020 của Sở GDĐT Hưng Yên về việc tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona, các bệnh dịch mùa đông xuân và đảm bảo ATVSTP trong trường học;

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-SGDĐT ngày 01/02/2020 của Sở GDĐT tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 21/KH-PGDĐT ngày 01/02/2020 của PG&ĐT Văn Giang về việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona ngành Giáo dục;

Trường Tiểu học Tân Tiến ra Quyết địnhThành lập Ban Chỉ đạo phòng và kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

Bài viết liên quan