KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA NGÀNH GIÁO DỤC

Công văn số 18/PGĐT-CTTT V/v tăng cường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona , các bệnh dịch mùa đông xuân và đảm bảo ATVSTP trong trường học

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-SGDĐT ngày 01/02/2020 của Sở GDĐT tỉnh Hưng Yên về việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona ngành Giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona ngành Giáo dục

Bài viết liên quan